Win een Basic-Fit jaarabonnement!

Wil jij kans maken op een jaar lang gratis sporten? Word dan deze maand lid bij Basic-Fit! Uit alle inschrijvingen van oktober kiezen we op 4 november een winnaar. Naast het feit dat je geen inschrijfkosten hoeft te betalen en je tot november gratis sport, mag je als winnaar niet alleen een jaar kosteloos sporten, maar mag je ook nog eens onbeperkt gebruik maken van de live groepslessen, Yanga sportswater en onze Pro-App. Meedoen is heel simpel, word ook lid en klaar is Kees!

Algemene actievoorwaarden winactie Basic-Fit op Facebook

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Basic-Fit. (verder te noemen: 'Basic-Fit') georganiseerde “winactie een jaar gratis sporten” (verder te noemen: de 'Actie').
 2. Deze actie heeft als doel één lidmaatschap voor een jaar gratis sporten, alsmede een jaar lang gratis Yanga, gebruik van de pro-app en de groepslessen, te vergeven. Men kan deelnemen door zich in de maand oktober 2016 bij Basic-Fit in te schrijven als lid en hierbij kiezen voor een EASY of SMART abonnement. Bij keuze voor een FLEX abonnement kan niet worden deelgenomen. In totaal wordt er één winnaar geselecteerd uit onze database.
 3. Deze Actie loopt van zaterdag 01 oktober 2016 tot en met maandag 31 oktober 2016.
 4. Basic-Fit behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Basic-Fit, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Basic-Fit en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de Actie en het uitkeren van de Prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 5. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Basic-Fit om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deActie te gebruiken.
 6. De uiterste inschrijvingsdatum om deel te kunnen nemen aan de Actie is maandag 31 oktober 2016.
 7. Door deelname doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Basic-Fit overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 8. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Basic-Fit zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 9. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Prijzen 

 1. In totaal is er één prijs te winnen, namelijk één lidmaatschap voor een jaar gratis sporten, , alsmede een jaar lang gratis Yanga, gebruik van de pro-app en de groepslessen. Dit lidmaatschap geeft recht op één jaar lang gratis toegang tot alle Basic-Fit clubs in Europa.
 2. Basic-Fit selecteert na afloop van de Actie via een loting uit alle inschrijvingen de winnaar.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 5. De winnaar wordt op vrijdag 04 november 2016 bekendgemaakt op het prikbord  van https://www.facebook.com/basicfitnl.
 6. Het jaar gratis sporten gaat, met terugwerkende kracht, in op de dag dat de winnaar zich heeft ingeschreven. Lidmaatschapsgelden die reeds zijn betaald op het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt, worden aan de winnaar terugbetaald..
 7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de Prijs vervalt deze aan Basic-Fit.

Aansprakelijkheid

 1. Basic-Fit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de Prijs.
 2. Basic-Fit is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Basic-Fit  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
 4. Basic-Fit verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.