Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Basic-Fit: Basic Fit Nederland B.V. alsmede de activiteiten die onder de naam Basic-Fit worden aangeboden.

Basic-Fit pas: toegangspas voor een Basic-Fit vestiging.

Basic-Fit vestiging: de fysieke locatie waar Basic-Fit wordt aangeboden, inclusief de Thuisvestiging.

Bedrijfsfitness: deelname aan Basic-Fit tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door Basic-Fit voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van Basic-Fit.

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Basic-Fit ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van Basic-Fit kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Basic-Fit vestiging.

Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van het Lid. Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Basic-Fit de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 12 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.

Kiosk: De digitale selfservice portal die beschikbaar is op de Basic-Fit vestiging.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of - in geval van Bedrijfsfitness - de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Basic-Fit en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Thuisvestiging: de Basic-Fit vestiging die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub. 

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Lid worden bij Basic-Fit kan op de volgende manieren:

1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.basic-fit.nl); of

2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Basic-Fit vestiging in te leveren, dan wel het inschrijfformulier op de Kiosk (indien aanwezig) op de club volledig in te vullen en te verzenden via de Kiosk; of

3. telefonische inschrijving via 023-8080888 (gebruikelijke belkosten); of

4. de - in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.

b. Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Basic-Fit naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Basic-Fit.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Basic-Fit, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e. Uitsluitend op vertoon van een geldige Basic-Fit pas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de Basic-Fit vestiging. Basic-Fit heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een Basic-Fit vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.

f. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de Basic-Fit vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de Basic-Fit vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger. Kinderen onder de 12 jaar krijgen geen toegang tot de Basic-Fit vestigingen.

g. Voor het gebruik van Extra\s kan Basic-Fit aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.

h. In het geval van speciale acties kan Basic-Fit aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: BASIC-FIT PAS

a. De Basic-Fit pas blijft te allen tijde eigendom van Basic-Fit.

b. Overdraagbaarheid: Als het Lid een natuurlijk persoon is, is het de Gezinsleden van het Lid, toegestaan gebruik te maken van de Basic-Fit pas van het Lid. Basic-Fit kan op haar website aanvullende voorwaarden stellen aan de overdraagbaarheid van de Basic-Fit pas.

c. Op basis van de Overeenkomst mag het Lid, Gezinslid of Deelnemer gebruik maken van iedere Basic-Fit vestiging van Basic-Fit in het land waar de Thuisvestiging zich bevindt.

d. Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Basic-Fit pas en staat er voor in dat de Gezinsleden / Deelnemers deze algemene voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit naleven.

e. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Basic-Fit pas dient het Lid dit te melden bij de klantenservice van Basic-Fit, waarna de Basic-Fit pas geblokkeerd wordt voor toegang tot een Basic-Fit vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

f. Na verlies of diefstal kan een Basic-Fit pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de Basic-Fit pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

a. Basic-Fit bepaalt per Basic-Fit vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. Basic-Fit is gerechtigd om een Basic-Fit vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. Basic-Fit is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Basic-Fit vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. Basic-Fit is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Basic-Fit vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

e. Indien de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Basic-Fit vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de machtiging tot SEPA automatische incasso automatisch over op een andere Basic-Fit vestiging, met dien verstande dat de andere Basic-Fit vestiging binnen een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt.

f. Basic-Fit is gerechtigd om een Basic-Fit vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen Basic-Fit vestiging in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

a. Een Overeenkomst bij Basic-Fit wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, danwel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Basic-Fit, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Basic-Fit behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, met uitzondering van het maandelijks opzegbare lidmaatschap, waarbij het inschrijfgeld niet opnieuw behoeft te worden voldaan indien het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid.

d. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.basic-fit.nl of bij de balie van een Basic-Fit vestiging op te vragen.

e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

f. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.


Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomstvorm vastgestelde tarieven.

g. Bij niet tijdige ontvangst door Basic-Fit van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Basic-Fit is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

h. Een Basic-Fit pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Basic-Fit de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

i. Basic-Fit behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

j. Indien het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

k. Basic-Fit behoudt zich per Basic-Fit vestiging het recht voor om de virtuele groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

l. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen zal de Thuisvestiging van het Lid / Deelnemer worden omgezet naar de dichtstbijzijnde Basic-Fit Vestiging van het nieuwe woonadres. Indien er geen Basic-Fit vestiging is in een straal van 5 km van het nieuwe woonadres wordt de Overeenkomst naar keus van het Lid / Deelnemer overgezet naar een Basic-Fit Vestiging naar keuze, danwel krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

m. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Basic-Fit aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (klantenservice@basic-fit.nl), via de website (www.basic-fit.nl), per brief (Basic-Fit, Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp) of, indien aanwezig, via de Kiosk op de Basic-Fit vestiging te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, pasnummer, Thuisvestiging. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Basic-Fit klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Basic-Fit dit middels een aangetekend schrijven te doen. Indien het lidmaatschap telefonisch is aangegaan, kan het Lid ook telefonisch de Overeenkomst opzeggen.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

c. Basic-Fit behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Basic-Fit, het Lid de toegang tot een Basic-Fit vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Basic-Fit het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Basic-Fit, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

b. Basic-Fit en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.

c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Basic-Fit als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Basic-Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot Basic-Fit dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Basic-Fit, zoals beschreven op de website (www.basic-fit.nl).

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

a. Basic-Fit verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Basic-Fit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Basic-Fit en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Basic-Fit.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Basic-Fit kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Basic-Fit.

ARTIKEL 10: EXTRA’S

10.1

a. Extra’s verschillen per Basic-Fit vestiging. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op www.basic-fit.nl of is bij de balie van een Basic-Fit vestiging op te vragen.

b. Aanmelden voor een Extra is mogelijk op voorwaarde van en tijdens de gehele contractduur van een Overeenkomst en vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in artikel 2.a.1, 2.a.2 en 2.a.3. De herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 2.b is van overeenkomstige toepassing op Extra’s.

c. Voor een Extra kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.

d. De ingangsdatum van de Extra is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Basic-Fit de aanmelding voor de Extra heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 10.1.c.

10.2: Afmelden

a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een Extra. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het Lid zich heeft aangemeld voor de Extra. Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de Overeenkomst, danwel door zelfstandige afmelding met inachtneming van tenminste een maand opzegtermijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst,

b. Alle Extra’s eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.

c. Opschorting van een Extra om welke reden dan ook is niet toegestaan.

10.3: Betalen

a. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden Basic-Fit zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding voor een Extra. De Betaling voor de Extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.

b. Indien de Extra eerder wordt geactiveerd dan de overeengekomen ingangsdatum van de Extra, is artikel 5.b. van overeenkomstige toepassing op de berekening van de vergoeding van de Extra (‘s).

10.4: Extra toelichting

a. In geval van de Extra “live groepslessen” is het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gerechtigd om binnen de openingstijden onbeperkt gebruik te maken van de live groepslesfaciliteiten van Basic-Fit. Jeugdleden mogen niet aan de live groepslessen deelnemen.

b. Deze Extra geeft geen recht op specifieke live groepslessen of specifieke tijden.

c. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).

d. Reservering van live groepslessen kan slechts geschieden bij de relevante Basic-Fit Vestiging op de daar aangegeven wijze of - zodra Basic-Fit dit mogelijk maakt - via de website van Basic-Fit. Basic-Fit kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op door Basic-Fit te bepalen wijze.

e. De live groepslesfaciliteiten en roosters variëren per Basic-Fit vestiging. De meest actuele informatie is op te vragen bij de relevante Basic-Fit vestiging.

f. Basic-Fit behoudt zich per Basic-Fit vestiging het recht voor om de live groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) live groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/ of de tijden waarop een live groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten live groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een live groepsles of het annuleren van een of meerdere live groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van de bijdrage voor deze Extra.

g. In geval van de Extra ‘Yanga Sportswater’ is het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gerechtigd om tijdens het sporten onbeperkt diens bidon te vullen, met dien verstande dat een bidon telkens met een tijdsinterval van circa 30 minuten kan worden gevuld tot maximaal 0,5 liter; de bidon moet daarom tenminste een inhoud van 0,5 liter hebben.

h. Basic-Fit kan nadere voorwaarden stellen aan Extra’s, waaronder ook Extra’s die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Basic-Fit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Basic-Fit zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

ARTIKEL 12: TOT SLOT

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit zijn terug te vinden op www.basic-fit.nl en op te vragen bij de balie van een Basic-Fit vestiging.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Basic-Fit en het Lid.

    Oh, nog niet overtuigd?
    Neem anders een dagpas en kom een keertje kijken!

    Dagpas