Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Basic-Fit België

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden Basic-Fit wordt verstaan onder:

  • Basic-Fit: Basic-Fit Belgium BVBA, HealthCity België NV en/of Just Fit NV en/of het bewegingsconcept dat aan het Lid wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Basic-Fit aangeboden worden.
  • Basic-Fit-vestiging: de fysieke locatie waar Basic-Fit wordt aangeboden.
  • Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar (de samen- of inwoning dient op verzoek van Basic-Fit te worden aangetoond door middel van een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke administratie).
  • Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
  • Jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 12 en 16 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
  • Lidkaart: toegangspas voor een Basic-Fit vestiging.
  • Add-on(s): (een) additionele dienst(en) of faciliteit(en) die tegen vergoeding van Basic-Fit kan/kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Basic-Fit is als concept onderdeel van respectievelijk Basic-Fit Belgium bvba, HealthCity België NV en/of Just Fit NV.

2.2 Op alle door Basic-Fit gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de Vestiging gelegen is die het Lid als Thuisclub heeft gedefinieerd.

2.3 Basic-Fit heeft zich verbonden tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector” en aanvaardt daarmee tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen zoals deze in de Gedragscode is opgenomen indien een Lid daar een beroep op wenst te doen.

2.4 Inschrijving (tevens voor Add-ons) vindt plaats door:

a. het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden;

b. telefonische aanmelding;

c. het papieren inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen;
d. aanmelding op de self-service kiosk aanwezig op de meeste clubs;

2.5 Na online of telefonische inschrijving ontvangt het Lid op zijn postadres een overeenkomst die hij ondertekend terug dient te zenden. Hiermee wordt de overeenkomst definitief gemaakt. Indien de getekende overeenkomst niet binnen veertien (14) dagen in het bezit van Basic-Fit is, wordt de inschrijving als niet ontvangen beschouwd.

2.6 Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de door hem gekozen vestiging en de andere vestigingen van Basic-Fit in België rekening houdend met de geldende huisregels.

2.7 Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de vestiging op vertoon van een geldige Lidkaart.

2.8 Basic-Fit behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.9 Basic-Fit is gerechtigd om op eender welk tijdstip een identificatie van het Lid / Gezinslid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een Lid / Gezinslid is behorend bij de persoon die het lidmaatschap is aangegaan.

2.10 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst. De inschrijver krijgt bericht van Basic-Fit zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

 

3. Overeenkomst

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Basic-Fit.

3.2 Basic-Fit behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Lid zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door Basic-Fit, waarna het Lid echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging en uitgezonderd de Lidmaatschapsovereenkomst welke altijd tussentijds opzegbaar is, binnen de maand na de brief van aankondiging van Basic-Fit. Bij gebreke aan tijdige opzeggingzal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in de kader vermeld.

 

4. Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door het Lid bij inschrijving aangegeven.

4.2 Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde “Ingangsdatum overeenkomst”.

4.3 Het Lid is bekend met het feit dat deze overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend wordt verlengd naar een overeenkomst van onbepaalde duur (SMART), met uitzondering van overeenkomsten, waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald (EASY); (deze laatste overeenkomsten zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen) en de Overeenkomsten welke tussentijds opzegbaar zijn (FLEX).

4.4 Het Lid is gerechtigd gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst over te stappen van SMART naar EASY en andersom en van FLEX naar SMART of EASY, op voorwaarde van acceptatie van de daarbij behorende voorwaarden. Indien van FLEX wordt overgestapt naar SMART of EASY begint de looptijd van deze lidmaatschapsvorm op moment van overzetting en ingang van het nieuwe lidmaatschap opnieuw te lopen. Bij het wisselen tussen SMART en EASY blijft de looptijd van het oorspronkelijke lidmaatschap in stand. 

4.5 Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Basic-Fit waarvoor hij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

4.6 Basic-Fit biedt de mogelijkheid tot aanschaf van een dagpas (Day Pass). Na aanschaf van de dagpas geldt een beperkte geldigheid voor gebruik welke wordt vermeld op de dagpas. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd door toegang tot de club naar keuze van het Lid binnen het land van aankoop.

4.7 Jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen bij Basic-Fit trainen indien zij in het bezit zijn van een geldige Basic-Fit lidkaart. Zij krijgen echter uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder die ook in het bezit is van een geldige Lidkaart. Aanmelding voor het lidmaatschap en ondertekening van de overeenkomst dient door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger te geschieden. Kinderen onder de 12 jaar krijgen geen toegang tot de Basic-Fit vestigingen.

 

5. Lidmaatschapsgelden

5.1 Lidmaatschapsgelden worden via SEPA Europese domiciliëring maandelijks vooruitbetaald. Basic-Fit zal in dit geval incasseren op de 24ste van de maand of de eerstvolgende werkdag of in de eerste 10 dagen van een maand indien er sprake is van een eerste SEPA domiciliering. Basic-Fit biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode middels bancontact vooruit te betalen. In dit geval zal er geen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring worden opgestart.

5.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de “Ingangsdatum overeenkomst”, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Basic-Fit, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

5.3 Wanneer een SEPA Europese domiciliering niet uitvoerbaar is, kan Basic-Fit bij elke vordering een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten extra aanrekenen. Basic-Fit behoudt zich het recht voor om achterstallen en inschrijfkosten via SEPA Europese domiciliering te innen.

5.4 Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien Basic-Fit dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is Basic-Fit gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze.

5.5 Indien Basic-Fit dient over te gaan tot invordering van haar vordering op het Lid, is het Lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (15% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd. Wanneer Basic-Fit over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het Lid de diensten en faciliteiten van Basic-Fit niet gebruiken tot het moment dat alle door Basic-Fit in rekening gebrachte bedragen betaald zijn en/of de eventueel getroffen (betaling)regeling door het Lid nageleefd wordt.

5.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Basic-Fit is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

 

6. Privacy

6.1. Basic-Fit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

6.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid is Basic-Fit Belgium bvba en/of Just Fit NV met maatschappelijke zetel aan de Laarbeeklaan 125, 1090 Brussel.

6.3. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan Basic-Fit overmaakt, worden deze in het bestand van het Basic-Fit opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om het Lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Basic-Fit gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

6.4. Het Lid kan een gratis geschreven overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Basic-Fit, welke is voorzien van een bewijs van de identiteit van het Lid (kopie van een identiteitskaart). Basic-Fit zal het overzicht uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de aanvraag verstrekken.

 

7. Lidkaart

7.1 Het Lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een Lidkaart. Deze kaart blijft eigendom van Basic-Fit, en dient na beëindiging van het lidmaatschap aan Basic-Fit geretourneerd te worden.

7.2 Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Lidkaart.

7.3 Overdraagbaarheid: het is Gezinsleden van het Lid toegestaan gebruik te maken van de Basic-Fit Lidkaart.

7.4 Basic-Fit is bevoegd om bij misbruik van deze Lidkaart het Lid de toegang te ontzeggen.

7.5 Bij verlies of diefstal van de Lidkaart dient dit direct aan Basic-Fit te worden gemeld en ziet Basic-Fit zich genoodzaakt om € 15 in rekening te brengen voor een nieuwe Lidkaart.

 

8. Beëindiging Lidmaatschap en schorsing van het lidmaatschap

8.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de contractduur schriftelijk bij Basic-Fit opzegt, wordt het lidmaatschap na die contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand, met uitzondering van overeenkomsten, waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald; deze laatste overeenkomsten zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen. Met schriftelijk wordt bedoeld middels aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan de klantenservice van Basic-Fit (Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland / klantenservice@basic-fit.be).

8.2. De opzegging van een overeenkomst omwille van redenen vermeld in artikel 8.3 of tijdens de stilzwijgende verlenging dient op straffe van niet aanvaarding steeds en uitsluitend middels aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan de klantenservice van Basic-Fit (Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland / klantenservice@basic-fit.be) te gebeuren. Bij gebreke hieraan loopt de overeenkomst steeds door aan de gekende voorwaarden.

8.3. Het door het Lid beëindigen van het lidmaatschap tijdens de overeengekomen contractuele looptijd zoals aangegeven in de lidmaatschapsovereenkomst is uitsluitend mogelijk ingeval van een tussentijds opzegbare Lidmaatschapsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en respectering van de minimaal aangegane contractduur , tenzij er sprake is van een situatie zoals weergegeven in artikel 8.4. of 8.5. Deze opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het vereiste bewijs.

8.4  Het Lid kan bij alle lidmaatschapsvormen gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van het lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:
- het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door Basic-Fit van een geldig medisch attest (via e-mail of per post naar de klantenservice van Basic-Fit: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland / klantenservice@basic-fit.be);
- het medisch attest geeft aan dat er vanaf het moment van verzending van het attest aan Basic-Fit tenminste sprake is van 1 maand benodigde schorsing;
- de schorsing werkt vanaf het moment van ontvangst door Basic-Fit en niet met terugwerkende kracht;
- voor de verwerking van de schorsing voldoet het Lid een eenmalige administratieve bijdrage van EUR 5,00;

8.5 Indien het Lid een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat het Lid nooit meer zal kunnen sporten, zal Basic-Fit het lidmaatschap op verzoek van het Lid beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail of per post naar de klantenservice van Basic-Fit: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland / klantenservice@basic-fit.be);

8.6 Indien een Lid verhuist  en in zijn nieuwe woonplaats geen vestiging van Basic-Fit is binnen een straal van 15 kilometer, kan het Lid verzoeken de Lidmaatschapsovereenkomst tussentijds te beëindigen, waarbij een kopie van de inschrijving in de nieuwe woonplaats vereist is. Basic-Fit zal het lidmaatschap op verzoek van het Lid beëindigen per de datum van ontvangst van verzoek daartoe voorzien van het bewijs van verhuis (via e-mail of per post naar de klantenservice van Basic-Fit: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland / klantenservice@basic-fit.be);

8.7 Indien het medisch attest of het bewijs van verhuis zoals weergegeven in 8.4 en 8.5 pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard. De gerechtskosten die Basic-Fit hiertoe heeft moeten maken vallen steeds ten laste van het Lid dat nalatig is geweest.

8.8. Indien het Lid kan aantonen dat Basic-Fit haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Basic-Fit door het Lid hiervan per aangetekend schrijven binnen zeven (7) dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Basic-Fit akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Basic-Fit desnoods de aantoonbaar geleden schade, voor zover deze het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande lidmaatschapsbijdragen tot het einde van de overeenkomst niet overstijgt, betalen als schadevergoeding.

8.9. Alle andere dan in artikel 8.3, 8.4 en 8.5 genoemde wijzen van beëindiging door het Lid, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het Lid worden betaald doet Basic-Fit beroep op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Basic-Fit zal vanaf dan tevens conform artikel 5.5. bovenop deze bedragen een nalatigheidsintrest van 10% en een schadebeding van 15% aanrekenen.

8.10. Basic-Fit mag de lidmaatschapsovereenkomst in het nadeel van het Lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid conform deze algemene voorwaarden de toegang is geweigerd of ontzegd.

 

9. Openingstijden

9.1 Basic-Fit is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2 Basic-Fit is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal Basic-Fit dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. Hiervan is in ieder geval sprake van een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht.

De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Rekening houdende met het aantal inschrijvingen behoudt Basic-Fit steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen. Deze uurroosters en openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine quo non) voor het aangaan van de overeenkomst. Het Lid zal bij zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van Basic-Fit er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen, tenzij het lid kan aantonen dat hij tenminste 50% van zijn of haar bezoeken naar de club is gekomen op een uur waarop de betreffende club nu niet meer open is, waarbij voor de vaststelling van deze 50% een minimum geldt van 4 bezoeken in de voorafgaande 6 maanden.

9.3 Basic-Fit is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

9.4 Indien de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde vestiging om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij bij een van de andere vestigingen van Basic-Fit, of een met Basic-Fit gelieerde onderneming, kan sporten, en gaan, indien deze verhindering langer dan veertien (14) dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de overeenkomst en de SEPA Europese domiciliering automatisch over naar één van de andere vestigingen van Basic-Fit, of een met Basic-Fit gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere vestiging binnen een straal van 5 km van de in de overeenkomst vermelde vestiging ligt. Indien dit niet zo is, zal de overeenkomst in het voordeel van het Lid kosteloos verlengd worden met de periode dat Basic-Fit haar verbintenissen niet heeft kunnen naleven.

 

10. Informatieverplichting

10.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bank gegevens) dienen direct schriftelijk aan Basic-Fit te worden doorgegeven middels het e-mailadres klantenservice@basic-fit.be.

10.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Basic-Fit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

 

11. Personal Training

11.1 Basic-Fit kan in meerdere vestigingen zogenaamde Personal Trainers aan bieden die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 

12. Add-ons

12.1 a. Add-ons verschillen per Basic-Fit-vestiging. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Add-ons, is te vinden op www.basic-fit.be of op te vragen aan het onthaal van een Basic-Fit-vestiging.

b. Aanmelden voor een Add-on is mogelijk op voorwaarde van en tijdens de gehele contractduur van een Overeenkomst en vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in artikel 2.3.

c. Voor een Add-on kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximumaantal bereikt is, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.

d. De ingangsdatum van de Add-on is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Basic-Fit de aanmelding voor de Add-on heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 12.1.c.

 

12.2 Afmelden

a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een Add-on. Afmelden van een Add-on door het Lid is steeds mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het Lid zich heeft aangemeld voor de Add-on. Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de Overeenkomst, danwel door zelfstandige afmelding met inachtneming van ten minste een maand gedurende de looptijd van de Overeenkomst en indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd.

b. Alle Add-ons eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.

c. Opschorting van een Add-on om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 

12.3 Betalen

a. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden Basic-Fit zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding voor een Add-on. De Betaling voor de Add-on zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en in één keer worden geïncasseerd.

b. Indien de Add-on eerder wordt geactiveerd dan de overeengekomen ingangsdatum van de Add-on, is artikel 5.2. van overeenkomstige toepassing op de berekening van de vergoeding van de Add-on(s).

 

12.4 Add-on toelichting

a. In geval van de Add-on “live groepslessen” is het Lid, en/of het Gezinslid gerechtigd om binnen de openingstijden onbeperkt gebruik te maken van de live groepslesfaciliteiten van Basic-Fit. Jeugdleden mogen niet aan de live groepslessen deelnemen.

b. Deze Add-on geeft geen recht op specifieke live groepslessen of specifieke tijden.

c. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).

d. Reservering van live groepslessen kan slechts geschieden bij de relevante Basic-Fit-vestiging op de daar aangegeven wijze of - zodra Basic-Fit dit mogelijk maakt - via de website van Basic-Fit. Basic-Fit kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door Basic-Fit te bepalen wijze.

e. De live groepslesfaciliteiten en -roosters variëren per Basic-Fit-vestiging. De meest actuele informatie is op te vragen bij de relevante Basic-Fit-vestiging.

f. Basic-Fit behoudt zich per Basic-Fit-vestiging het recht voor om de live groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) live groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/ of de tijden waarop een live groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten live groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een live groepsles of het annuleren van een of meerdere live groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van de bijdrage voor deze Add-on.

g. In geval van de Add-on ‘Sportdrank’ is het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gerechtigd om tijdens het sporten onbeperkt diens drinkfles te vullen, met dien verstande dat een drinkfles telkens met een tijdsinterval van circa 30 minuten kan worden gevuld tot maximaal 0,5 liter; de drinkfles moet daarom een inhoud van ten minste 0,5 liter hebben.

h. De Add-on Kick Start wordt verkocht door Basic-Fit in opdracht van de Kick Start-ondernemer en zal worden uitgevoerd en geleverd door de Kick Start-ondernemer.

i. Basic-Fit kan nadere voorwaarden stellen aan Add-ons, waaronder ook Add-ons die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Basic-Fit sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Lid of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Lid voor opzet of grove schuld in hoofde van Basic-Fit of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar Lid ten gevolge van een doen of nalaten van Basic-Fit.

13.2 Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

13.3 Noch Basic-Fit, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging; gelieve al uw eigendommen te allen tijde op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

 

14. Huisreglement

14.1 Het Lid is bekend met de door Basic-Fit gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn geplaatst op de website en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de balie van de vestiging. Het Lid en de Gezinsleden zijn verplicht deze huisregels na te leven.

14.2 (Een medewerker van) Basic- Fit kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

14.3 Basic-Fit behoudt zich het recht voor om bij voor haar moverende redenen de Lidkaart in te vorderen en een lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

 

15. Slotbepaling

15.1 Overeenkomsten tussen het Lid en Basic-Fit kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

15.2 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Het Lid heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan Basic-Fit mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.

 

Onbeperkt Fitness abonnement

Met een Onbeperkt Fitness abonnement kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van de fitness faciliteiten van de vestiging zoals ingevuld op de voorzijde van het inschrijfformulier alsmede van de fitness faciliteiten van de overige Basic-Fit vestigingen in België en andere landen waar Basic-Fit vestigingen heeft. Add-ons zijn hiervan uitgesloten.

Oh, nog niet overtuigd?
Neem anders een dagpas en kom een keer vrijblijvend sporten!

Dagpas