Algemene Voorwaarden

https://www.basic-fit.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-basic-fit-shared-library/default/dwbcd1af83/Roots/Content_Website/LP-Headers/re-design/BF_Website_HeroBanner-02.png

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.basic-fit.com/nl-be en op te vragen bij de balie van een club. 

Basic-Fit: Daarmee bedoelen we Basic-Fit Belgium BVBA (KBO nr. 0810221.697), HealthCity België N.V. (KBO nr. 0881.532.238),  E: klantenservice@basic-fit.be, A: Laarbeeklaan 125 1090 Jette, en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Basic-Fit.  

Bonus: als je een jaarlidmaatschap aangaat krijg je naast je gekozen lidmaatschap een bonus, bestaande uit 4 weken sporten (bovenop de periode van één jaar) en een sporttas. Je kunt gebruikmaken van de 4 weken sporten voorafgaand aan het begin van je lidmaatschap. Bijvoorbeeld: 

- Als je je op 1 juli 2021 inschrijft voor een jaarlidmaatschap met betalingen per 4 weken, kun je gebruikmaken van de bonus van 4 weken sporten tussen 1 juli en 29 juli, waarna de 13 betaalde Periodes van 4 weken van start gaan; 

- Als je je op 1 juli 2021 inschrijft voor een jaarlidmaatschap met volledige vooruitbetaling kun je gebruikmaken van de bonus van 4 weken sporten tussen 1 juli en 29 juli, waarna de periode van 1 jaar vast van start gaat. 

Deze Bonus is niet van toepassing als je voor de flexibele variant hebt gekozen en geldt niet als een promotie. 

Club: De fysieke plek waar Basic-Fit fitness aanbiedt. Dit kan ook je Thuisclub zijn. 

Extra: Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Basic-Fit kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap. 

Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een club. 

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in na de Bonus (4 weken na je inschrijving). Als je geen recht hebt op de Bonus omdat je geen jaarlidmaatschap hebt afgesloten, is de ingangsdatum van je overeenkomst gelijk aan de dag van jouw inschrijving. Bovendien wordt de ingangsdatum opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld: “2 weken gratis sporten.” Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft voor een jaarlidmaatschap, is de ingangsdatum van je overeenkomst 23 juni (Bonus van 4 weken + promotie van 2 weken). De periode tussen 12 mei en 23 juni kun je uiteraard al sporten en ben je geen betaling schuldig, onder voorbehoud van art. 5.  

Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft nog vóór de opening van jouw club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving. 

Kiosk: Dit is onze digitale automaat die beschikbaar is in de club. Hierop kun je je inschrijven en opzeggen maar bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen en extra’s toevoegen of wijzigen.  

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. Basic-Fit kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de lidkaart is, dat je een Medegebruiker bent, of om je leeftijd te checken. 

Lidkaart: Dit is de toegangspas die je moet hebben om binnen te kunnen komen bij een van onze clubs. 

Medegebruikers: Indien je kiest voor ons Premium-lidmaatschap, mag je 1 andere persoon aanwijzen als medegebruiker van jouw lidmaatschap, zolang deze persoon 16 jaar of ouder is, jullie op hetzelfde adres wonen, en zolang je je medegebruiker als zodanig hebt geregistreerd in MyBasic-Fit. Jouw medegebruiker heeft dezelfde rechten als jij hebt, maar jij bent de eigenaar van het lidmaatschap en de enige die wijzigingen kan aanbrengen in je lidmaatschap. Je medegebruiker kan worden gevraagd aan te tonen dat jullie op hetzelfde adres wonen. Dit kan bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke administratie en/of een identificatiebewijs.  

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Basic-Fit en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

Periode van 4 weken: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken. 

Thuisclub: Jouw club waar je kunt sporten en die in jouw overeenkomst wordt aangemerkt als je basisclub. Dit is de club die het dichtst bij je woonadres is, of een andere club indien je dat zelf hebt aangegeven bij jouw inschrijving. Bij onze Comfort- en Premium-lidmaatschappen mag je sporten in al onze clubs, maar houden we ook een club aan als je Thuisclub. Je kan je Thuissclub maximaal twee keer per jaar wijzigen. 

Vriend: Als je een Premium-lidmaatschap hebt, mogen jij en je Medegebruiker altijd een vriend meenemen. Deze vriend dient geregistreerd te worden voordat toegang tot de club wordt verkregen, zoals beschreven in artikel 3b van deze algemene voorwaarden.  

ARTIKEL 2: LID WORDEN  

a. Je kunt lid worden bij Basic-Fit op de volgende manieren: 
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.basic-fit.com/nl-be); of 
2. In de club door het invullen van het inschrijfformulier op de Kiosk.
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 10c. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in één van onze clubs. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Basic-Fit naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw Thuisclub en tot de virtuele groepslessen die in de club worden aangeboden. Met een Comfort- of Premium-lidmaatschap heb je daarnaast ook nog toegang tot alle andere clubs. Voor toegang tot een Ladies Club moet je daarnaast ook de Extra “live groepslessen” afsluiten. 

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 

1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd en met een betaling per 4 weken, of 

2. 1 jaar vast, waarbij de overeenkomst automatisch eindigt en je in één keer vooruit betaalt of,  

3. als flexibele variant: voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, met betaling per 4 weken. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. (De Bonus is niet van toepassing als je de flexibele variant kiest). 

c. Bij de Comfort en Premium lidmaatschappen krijg je toegang tot de Basic-Fit-app.  

d. Bij ons Premium-lidmaatschap kun je je lidkaart delen met een Medegebruiker en mag je ook een vriend meenemen. 

e. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je op onze Kiosk een dagpas kopen. Je kunt met de dagpas gebruik maken van Live Groepslessen indien die beschikbaar zijn in de betreffende club. Na aanschaf heb je een beperkte tijd van 7 dagen om je dagpas te activeren. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd in een club naar keuze binnen het land van aankoop. De Bonus is niet van toepassing bij aankoop van een dagpas. 

ARTIKEL 4: EXTRA’S 

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende Extra’s aan. Deze kunnen per club verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op www.basic-fit.com/nl-be of is in de club op te vragen. 

b. Je kunt een Extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een Extra kan ook op ieder moment worden beëindigd gedurende de overeenkomst. Beëindiging is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de Extra (= via My Basic-Fit of de kiosk  of per brief of e-mail naar de klantenservice) met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-wekelijkse betalingsperiode gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst. 

c. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Op de extra’s zijn de artikelen 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. Als je een lidmaatschap kiest met betaling 4 weken, worden de kosten van de Extra toegevoegd aan je lidmaatschap zodat beide bedragen tegelijkertijd in rekening worden gebracht. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de eerste dag van de eerstvolgende periode van 4 weken naar rato verschuldigd. Als je een lidmaatschap kiest met volledige vooruitbetaling, ben je de kosten van de Extra tegelijk met het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je in dat geval de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de einddatum van je overeenkomst verschuldigd. 

d. In geval van de Extra “live groepslessen” mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de live groepslesfaciliteiten van Basic-Fit in de clubs waar die aangeboden worden.  Alleen leden en Vrienden van 16 jaar en ouder mogen deelnemen aan de live groepslessen. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). Basic-Fit kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door Basic-Fit te bepalen wijze. 

e. In geval van de Extra ‘YANGA Sports Water’ mag tijdens het sporten onbeperkt je drinkfles vullen met Yanga Sportwater. Er geldt wel een redelijke tijdsinterval tussen twee tapbeurten. Zorg dat je drinkfles groot genoeg is. 

f. Indien je lid wordt en kennis wilt maken met de club kun je een introductiesessie kopen bij je Club. Dit kan alleen jij doen, niet je Medegebruiker of vrienden. Je kunt wel meerdere sessies kopen zodanig dat jouw vrienden of medegebruiker hier ook gebruik van kunnen maken. Basic-Fit verzorgt de introductiesessie niet zelf, maar besteedt dit uit aan de onderneming die de Personal Training in de club verzorgt.  

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING 

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en -voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in de Clubs.  

b. Als je lid wordt bij Basic-Fit kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.  

c. Als je lid wordt van Basic-Fit, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d en 5e.  

d. Basic-Fit biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode middels een online betaling of kaartbetaling aan de Kiosk vooruit te betalen (indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling). In dit geval zal er geen 4-wekelijkse SEPA-domiciliëring worden opgestart.  

e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de Kiosk en vinden de volgende betalingen plaats per 4 weken via SEPA-domiciliëring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze betaalperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 domiciliëringen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar kan dit ertoe leiden dat in een kalendermaand twee domiciliëringen plaatsvinden. 

f. Indien je gedurende de looptijd van je lidmaatschap geen gebruik meer wenst te maken van domiciliëring, kun je dit aangeven bij onze klantenservice. In dat geval zullen wij de domiciliëring blokkeren en komt de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling van de (lidmaatschaps)gelden bij jezelf te liggen. Betaling is mogelijk per betaalkaart op de Kiosk. 

g. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je lidkaart worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.  

h. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.  

i. In geval van beëindiging door ons in de zin van artikel 6h van een overeenkomst van bepaalde duur, ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden. De verwijlinteresten en het schadebeding zoals opgenomen in artikel 6h is overeenkomstig van toepassing op deze bedragen. 

j. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. We zullen je hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte brengen, waarna je echter wel de mogelijkheid hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging en uitgezonderd de Lidmaatschapsovereenkomst die flexibel opzegbaar is. In geval van beëindiging dient dit te gebeuren binnen 4 weken na de aankondiging van de wijziging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste ten minste een Periode van 4 Weken. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader vermeld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

k. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. 

ARTIKEL 6: LIDKAART 

a. De lidkaart is eigendom van Basic-Fit en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst. 

b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je een Premium-lidmaatschap hebt, dan kun jij of je Medegebruiker dus met een vriend(in) komen, of je kan samen met je Medegebruiker komen (als je Medegebruiker als vriend is geregistreerd), waarbij maximaal twee personen tegelijk sporten met één lidkaart. Bij onze andere lidmaatschappen kun je geen vriend meenemen. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas kopen (deze algemene voorwaarden zijn, waar relevant, van toepassing op dagpashouders). 
Een vriend dient door jou te worden geregistreerd op My Basic-Fit (via de website of de Basic-Fit app). Je vriend dient ook deze algemene voorwaarden en de huisregels te accepteren voor gebruik van de club. Vervolgens ontvangt je vriend een tijdelijke toegangscode. Je vriend kan geen gebruik maken van de Extra’s die jij hebt toegevoegd aan je Overeenkomst, met uitzondering van Live Groepslessen indien je deze als Extra hebt genomen. 
Indien de persoon die jij mee wilt nemen als vriend tussen de 12 en 16 jaar oud is, kan deze persoon alleen komen sporten op de Club samen met jou of met je medegebruiker. Personen jonger dan 12 jaar kunnen niet ingeschreven worden als Vriend en worden niet toegelaten tot onze Clubs. 

c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van je lidkaart en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te zorgen dat je Medegebruiker of vrienden de algemene voorwaarden en huisregels van Basic-Fit respecteren en naleven. 

d. Indien je je lidkaart kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe lidkaart kopen op de Kiosk in de Club. Hierdoor wordt een oude lidkaart automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe lidkaart bedraagt 5 EUR. Deze vergoeding dient te worden voldaan op de Kiosk waarna de nieuwe lidkaart geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN 

a. Basic-Fit geeft aan wat de openingstijden zijn per club. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we een club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren. 

b. Basic-Fit is bevoegd de openingstijden van een club (of onderdelen ervan) tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een blijvende wijziging zal Basic-Fit dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. Hiervan is in ieder geval sprake van een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht. 

c. De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het aangaan van de overeenkomst. Je zult zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van Basic-Fit er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen, tenzij je kunt aantonen dat je ten minste 50% van jouw bezoeken naar de club bent gekomen op een uur waarop de betreffende club nu niet meer open is, waarbij voor de vaststelling van deze 50% een minimum geldt van 4 bezoeken in de voorafgaande 3 maanden. In dat geval zal Basic-Fit jou het teveel aan betaalde (lidmaatschaps)gelden terugbetalen.  

d. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. Indien jouw Thuisclub of club van voorkeur om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere clubs. Indien je langer dan 14 dagen niet op je Thuisclub kunt sporten of indien we een club om wat voor reden dan ook permanent moeten sluiten of verhuizen naar een andere locatie, zullen we je Thuisclub in jouw overeenkomst aanpassen naar de dichtstbijzijnde club mits deze in een straal van 5 kilometer van de in jouw overeenkomst vermelde Thuisclub ligt. Indien dit niet zo is, zal de overeenkomst in het voordeel van het lid kosteloos worden verlengd met de periode dat Basic-Fit haar verplichtingen niet heeft kunnen naleven.  

e. Als er na sluiting of verhuizing van een club in deze straal geen andere club is, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn vroegtijdig de overeenkomst beëindigen vanaf het moment van sluiting of verhuizing. 

f. Sommige van onze clubs zijn 24 uur geopend gedurende bepaalde dagen. Op onze website kun je zien welke clubs dat zijn. Indien een club 24 uur per dag geopend is, kan het zijn dat in deze clubs gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Dit zal doorgaans tussen 22.30 en 8.00 uur zijn. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is in de club, maar door cameratoezicht. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de club tussen 22.30 en 8.00 uur.  

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN 

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd.  

b. Op de wijziging van groepslessen is artikel 7c  van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE 

a. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze clubs blijven sporten. We zullen je Thuisclub omzetten naar de dichtstbijzijnde club bij je nieuwe woonadres of een andere club indien dat je voorkeur heeft. Indien er geen club is in een straal van 15 km van je nieuwe woonadres, dan kun je zelf aangeven welke club je als thuisclub wilt aanwijzen. Ook geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een Periode van 4 Weken. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente. 

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag bij alle lidmaatschapsvormen en Extra’s gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap en Extra’s om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden: 

  • het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door Basic-Fit van een geldig medisch attest (via e-mail of per post naar de klantenservice van Basic-Fit) dat aangeeft dat het Lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen; 
  • het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan Basic-Fit ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing;  
  • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Basic-Fit en niet met terugwerkende kracht;  
  • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest; 
  • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing; 
  • voor de verwerking van de schorsing voldoe je een eenmalige administratieve bijdrage van 5 EUR. 

c. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal Basic-Fit het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail of per post naar de klantenservice van Basic-Fit). 

d. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard.  

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een Periode van 4 Weken. 

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan die flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-weken betaaltermijn. 

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen op de Kiosk in de club op My Basic-Fit (via de website of de Basic-Fit app), per e-mail en per brief naar de klantenservice. Bij opzegging per e-mail en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, je lidkaartnummer en het adres van je Thuisclub. 

d. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Basic-Fit je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. Basic-Fit dient in dat geval de teveel betaalde (lidmaatschaps)gelden terug te betalen, met uitzondering van het inschrijfgeld. 

e. Samen sporten wordt bij Basic-Fit gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen. 

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, onrechtmatig toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je lidkaart te geven, dan ben jij verantwoordelijk om de prijs van een dagpas te betalen. Basic-Fit behoudt zich het recht voor om de toegang tot de club te blokkeren totdat de prijs van het dagpas is voldaan. Bij meerdere overtredingen, heeft Basic-Fit het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met overeenkomstige toepassing van artikel 5i. 

g. Indien je kunt aantonen dat Basic-Fit haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Basic-Fit door jou hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Basic-Fit akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Basic-Fit desnoods de aantoonbaar geleden schade betalen als schadevergoeding. In het geval wij in gebreke zouden blijven om aan jou verschuldigde bedragen terug te betalen, heb jij het recht op  de nalatigheidsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de achterstallige bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten, zoals omschreven in art. 6h.  

h. Alle andere dan in artikel 9b, 9c, 10a, 10b genoemde wijzen van beëindiging door jou, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door jou worden betaald kan Basic-Fit beroep doen op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Artikel 6h is vanaf dan overeenkomstig van toepassing. 

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen in de club. Je kunt een Personal Trainer onder de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 

b. Basic-Fit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Basic-Fit. 

c. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de clubs. Basic-Fit stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Basic-Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Basic-Fit. 

ARTIKEL 12: KLACHTEN 

a. Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en in tweede instantie tot de klantenservice van Basic-Fit, zoals beschreven op de website (www.basic-fit.com/nl-be). 

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS 

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Basic-Fit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

b. In de privacyverklaring van Basic-Fit wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Basic-Fit kun je terugvinden op onze website. 

c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en rond onze clubs, maken wij  gebruik van video- en audiotoezicht om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. 

ARTIKEL 14: WIJZIGING GEGEVENS 

a. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct via My Basic-Fit te worden doorgegeven aan de klantenservice. 

b. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Basic-Fit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid. 

ARTIKEL 15: CONTACTGEGEVENS BASIC-FIT KLANTENSERVICE 

a. Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: www.basic-fit.com/nl-be/klantenservice 

b. Postadres: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland 

c. Voor veel informatie kun je  terecht op de website van Basic-Fit: www.basic-fit.com/nl-be. 

d. Je kunt daarnaast veel zelf regelen op My Basic-Fit. 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Basic-Fit aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Basic-Fit zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in de plaats waar de Thuisclub is gevestigd. 

c. Basic-Fit heeft zich verbonden tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector”. Je kunt de Gedragscode raadplegen op www.basic-fit.com/nl-be, aan de balie in onze club, of via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf. 

d. Basic-Fit aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk. De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn: 

North Gate II  Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel   
tel: +32 2 702 52 00  fax: +32 2 808 71 20 e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be   
web: http://www.consumentenombudsdienst.be  

Versie per 1 juli 2021