REGLEMENT CAMERATOEZICHT

Reglement cameratoezicht Basic-Fit

(Basic-Fit versie 1.1)

1.    Aard van het cameratoezicht
1.1    Basic-Fit hanteert cameratoezicht ten behoeve van:
•    toegangscontrole van sportclubs van Basic-Fit;
•    bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in sportclubs van Basic-Fit;
•    preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen;
•    toegangscontrole van andere gebouwen en terreinen van Basic-Fit;
•    bewaking van goederen aanwezig in gebouwen en terreinen van Basic-Fit;
•    toezicht op de werkplekken van personeel van Basic-Fit;
•    en alles dat daar direct mee samenhangt.
1.2    Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
•    camerabeelden van de gebouwen en terreinen en en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van Basic-Fit zich uitstrekt;
•    gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

2.    Transparantie camera’s
2.1    Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.
2.2    Basic-Fit is transparant over het gebruik van camera’s. Daar waar gebruik wordt gemaakt van camera’s wordt dat kenbaar gemaakt, middels bijvoorbeeld stickers, bordjes, etc. 
2.3    Er zijn camera’s die naast beeld ook geluid opnemen. 
2.4    Gesprekken via de intercom worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.
2.5    In kleedkamers en toiletten van de clubs hangen geen camera’s.

3.    Uitvoering van het cameratoezicht
3.1    Het beleid aangaande het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de meldkamer en de afdeling Remote Surveillance van Basic-Fit. Incidenteel wordt een derde ingeschakeld voor het vastleggen of monitoren van camerabeelden, bijvoorbeeld door externe meldkamers bij de bewaking van clubs die tijdelijk onbemand zijn. De afdeling Remote Surveillance blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

4.    Bewaartermijn van beelden
4.1    Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident. 

5.    Toegang en beveiliging van beelden
5.1    De afdeling Remote Surveillance heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden.
5.2    De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

6.    Inzage, kopieën, verwijdering of afscherming van camerabeelden
6.1    Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij de afdeling Customer Care. 
6.2    Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
6.3    Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad.

7.    Afgifte van camerabeelden
7.1    Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Basic-Fit hiertoe verplicht.
7.2    Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie onder punt 6. ‘Inzage en kopieën).

8.    Klachten, vragen en verzoeken
8.1    Klachten en vragen over de toepassing van het cameratoezicht en over het gedrag van hierbij betrokken medewerkers evenals verzoeken van betrokkenen tot inzage, kopieën, verwijdering of afscherming kunnen worden ingediend bij Basic-Fit via requestprivacy@basic-fit.com of schriftelijk via
Basic-Fit
T.a.v. de afdeling Customer Care, request privacy
Wegalaan 60
2132 JC Hoofddorp
Nederland
8.2    Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal een reactie worden gegeven.
8.3    In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist Basic-Fit.